Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2019. De PCSA behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen door te voeren.
Eventuele onjuistheden kunnen door de lezer doorgegeven worden aan het secretariaat.

Inschrijving en aanmelding

Inschrijving gebeurt middels de aanmeldknop op de website. Deze inschrijving zal per mail worden bevestigd en worden verwerkt.

Zodra de student besluit de 4-jarige beroepsopleiding te gaan doen, meldt de student dat aan het secretariaat en zorgt zelf voor het plaatsen van een scan van het hoogst behaalde diploma in de betreffende map in de DLO. Let op: Je kunt geen propedeuse- en/of eindexamen doen als je vooropleiding niet aan de eisen voldoet! Neem in dat laatste geval contact op met je studiebegeleider om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Kosten

De kosten van de leerjaren, module of oefendag staan vermeld op de website. De PCSA is vrijgesteld van BTW. De totale kosten van de opleiding zijn terug te vinden op de website. De PCSA doet zijn uiterste best dit prijspeil te handhaven. Indien het toch noodzakelijk blijkt een prijsverhoging door te voeren zal de PSCA dit minimaal 2 maanden voor aanvang van een module/oefendag/opleidingsactiviteit melden aan degenen die voornemens zijn een losse activiteit af te nemen. 

De kosten voor de lesactiviteiten zijn inclusief lesmateriaal, koffie en thee.

Betalingsvoorwaarden en annulering

De student heeft het wettelijk recht om binnen 14 dagen na de bevestiging van de aanmelding kostenloos en zonder opgave van reden alsnog te annuleren. Valt de eerste lesactiviteit op het moment van aanmelden binnen 14 dagen na de aanmelding, dan wordt de student geacht te hebben ingestemd met het afzien van dit recht en dient de factuur voldaan te worden. De aanmelder wordt, als de datum het probleem was, dan in de gelegenheid gesteld de lesactiviteit op een ander moment in te halen.

Bij aanmelding van het leerjaar, of van een enkele module inclusief oefendagen en begeleidingsactiviteiten, ontvangt de student een factuur. Op de factuur staan de voor dit leerjaar/deze module inclusief oefendagen geldende betalingsvoorwaarden.

Voor een leerjaar, en voor een module inclusief oefendagen, en voor andere lesactiviteiten, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

Over te maken op het rekeningnummer o.v.v. naam en factuurnummer, binnen 3 weken na factuurdatum.
De factuur van een leerjaar kan eventueel worden betaald in 4 gelijke tweemaandelijkse termijnen, waarvan de eerste binnen 3 weken na factuurdatum. Voor de factuur voor een module is een eenmalige betaling verschuldigd. 

Kostenloos annuleren van het leerjaar, of een module met oefendagen, of andere lesactiviteiten, kan tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesactiviteit van het betreffende leerjaar. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats. Heeft de wens om te annuleren te maken met cursusdata, dan is er wel de mogelijkheid het leerjaar op een later tijdstip aan te vangen. 

Voor de Advanced gelden de volgende voorwaarden:

Annuleren is kostenloos tot 3 maanden voor aanvang. Daarna blijft € 300,- verschuldigd in verband met locatiekosten. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het resterende cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk, in overleg, de Advanced op een later tijdstip in te halen. 

Annuleren dient per mail te gebeuren. Alle andere annuleringen worden gezien als niet ontvangen.

Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te vragen. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.

Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen/tentamens worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.

Bij betaling uit het buitenland zijn bankkosten ten laste van de student.

Annulering vanuit de student

We gaan uit van 100% aanwezigheid bij lesactiviteiten die je hebt afgenomen. Dit ook om de praktische reden dat wij lesgeven aan even groepen. Kun je echt niet op een vastgestelde datum, dan geeft de PCSA je de gelegenheid de gemiste lesactiviteit in te halen.

Voor gemiste delen van een module maak je een afspraak voor een bijles met de betreffende docent à € 50,- per uur. Gemiste oefendagen haal je in overleg in op een later moment, met een andere groep. Andere gemiste lesactiviteiten vervang je in overleg. 

Graag ontvangen we uiterlijk een week van te voren je afmelding voor lesactiviteiten die in jouw programma zitten. Alleen dan kunnen we tijdig maatregelen nemen (invallers regelen) om te zorgen dat de andere studenten goed kunnen werken. 

Heb je afspraken gemaakt voor gesprekken of toetsen, dan kun je die tot een week van te voren kostenloos annuleren. Na dat moment is geen restitutie mogelijk. Je zult dan een nieuwe afspraak moeten plannen en ontvangt daar een nieuwe factuur voor. 

Studenten volgen alle lesactiviteiten op de locatie waar zij zich hebben aangemeld. Alleen als de gewenste lesactiviteit niet op die locatie wordt aangeboden, kun je je inschrijven/aanmelden op onze primaire locatie in Bussum. 

Annulering vanuit de PCSA

De Academie behoudt zich het recht voor een module/oefendag te annuleren. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een vervangende docent inzetten.

Mocht het onverhoopt toch nodig zijn te annuleren, dan streeft de PCSA ernaar dit te melden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de geplande module/oefendag. Er zal dan een nieuwe datum worden gepland binnen een jaar na de eerdere datum. Als de deelnemer om deze reden niet meer wil deelnemen, maakt deze dit kenbaar bij het secretariaat. In dat geval wordt een eventueel al verzonden en betaalde factuur gecrediteerd en gelden gerestitueerd. 

Let op: De PCSA is niet aansprakelijk voor eventuele onkosten die hierdoor ontstaan zoals bijv. kosten voor op eigen initiatief gereserveerde overnachtingen.

De PCSA is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van de school worden geschaad of bij grensoverschrijdend of onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de bevestigde aanmelding blijven bestaan. Het annuleringsreglement blijft hierbij van kracht.

Behandeling van vragen en klachten

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen binnen 3 weken beantwoord worden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen de termijn van 3 weken beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachtenprocedure

Is de student niet tevreden over onze dienstverlening, dan spijt ons dat zeer. Maak ons dat kenbaar  om te zien of wij samen tot een oplossing kunnen komen. Dit kan tot uiterlijk 15 werkdagen nadat wij de diensten hebben geleverd waarover je niet tevreden bent. Ook als je geen student meer bent, kunt je nog – uiterlijk 15 werkdagen na beëindiging van de laatste lesactiviteit – een klacht bij de PCSA  indienen.

Studenten kunnen daarvoor contact met de PCSA opnemen langs de volgende wegen:
Heidi Siegers, 06-31683433
Jacqueline Gerritse, 06-26144676

Komen wij er samen niet uit, dan leggen we je klacht voor aan de onafhankelijke klachtencommissie. Wij hechten er sterk aan eerst samen met jou te bekijken waarover je niet tevreden bent, maar het staat je vrij de klachtencommissie ook rechtstreeks te benaderen. Je kunt je in dat geval wenden tot de Klachtencommissie van de FONG. Let wel: hoewel de klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke derde partij ontvangt het secretariaat altijd een kopie van de ingezonden klacht.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de PCSA. Eventuele consequenties worden door PCSA snel afgehandeld.

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Studentverklaring

De PCSA vraagt aan elke student om online een studentverklaring in te vullen als zij doorgaan met het volgen van lesactiviteiten na de Basismodule. Deze studentverklaring dient door de student ingevuld in zijn eigen DLO (in de map studiebegeleiding) te worden geplaatst. De opleiding wordt via deze studentverklaring op de hoogte gebracht van de fysieke en psychosociale situatie van de student, omdat deze van invloed kan zijn op deelname aan de opleiding. De student is verplicht wijzigingen in zijn of haar situatie door te geven, zoals onder behandeling komen bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruiken of staken van medicijnen.

De PCSA behoudt zich het recht voor de betreffende student toelating te weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie. De PCSA is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de mogelijke risico’s voor de student.  Indien een student besluit toch mee te willen doen kan de PCSA hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

De PCSA draagt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van de technieken buiten en tijdens de opleiding. Aan het begin van de studie word je duidelijk gewezen op de risico’s en de verantwoordelijkheden die je draagt tijdens het geven en ontvangen van een sessie .

Verzekering en Wkkgz

Of je nu gediplomeerd bent of niet, als je iemand behandelt kan er, hoe deskundig je ook bent en hoe klein het risico ook is, altijd iets tijdens je behandeling gebeuren waardoor je cliënt in de problemen kan raken. Dan is het niet fijn als je in zo’n situatie enkel kunt zeggen: sorry, ik heb naar eer en geweten gehandeld maar ik kan u hier verder niet bij helpen.

Een gediplomeerde therapeut sluit hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

Oefenen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zolang je nog niet in het bezit bent van het Diploma Cranio Sacraal therapeut is het zaak helder en duidelijk hierover te zijn tegen je cliënten.

In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingetreden en dit heeft er toe geleid dat de firma Balens een passende verzekering heeft samengesteld voor zowel therapeuten als studenten. Meer info over Balens

Het is mogelijk om bij hen een studentenverzekering af te sluiten voor €50.00 per jaar. Wij adviseren je om deze verzekering af te sluiten.  Aanvraagformulier

De Wkkgz verplicht ook een ieder die mensen behandelt tegen een financiële vergoeding zich aan te sluiten bij een klachten/geschillencommissie. Mocht je een vergoeding vragen voor de sessies die je geeft als student en NIET aangesloten zijn bij een beroepsvereniging dan kun je je hiervoor aanmelden bij het NIBIG.

Als je geen vergoeding vraagt is dit niet nodig.  

<< vorige pagina

Algemene voorwaarden