Algemene voorwaarden

Algemeen
Dit document is geldig van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2019. PCSA behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen door te voeren.
Eventuele onjuistheden kunnen door de lezer doorgegeven worden aan het secretariaat, caroline@pcsa.nu.

Inschrijving en aanmelding

Inschrijving gebeurt eenmalig middels het inschrijfformulier op de website. Deze inschrijving zal per mail worden bevestigd en verwerkt worden.

De student stuurt eenmalig een kopie van het hoogst behaalde diploma per mail naar het secretariaat. Voor de workshop en basiscursus is insturen van een diploma niet noodzakelijk.

NB: Inschrijving is pas gegarandeerd na het toesturen van het inschrijfformulier en insturen van diploma.

Betalingsvoorwaarden en annulering.

De student heeft altijd het recht om binnen 14 dagen na bevestiging kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren, mits de dienst (les) binnen deze termijn niet is aangevangen.

Bij aanmelding van het leerjaar, de module en/of oefendag ontvangt de student een factuur. Op de factuur staan de voor dit leerjaar, deze module of oefendag geldende betalingsvoorwaarden.

Voor een leerjaar gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
Over te maken op het rekeningnummer o.v.v. naam en factuurnummer.
Eventueel te betalen in 4 termijnen.
Annuleren van het leerjaar kan tot 4 weken voor aanvang van het leerjaar. Daarna zullen de kosten van het gehele eerste jaar moeten worden voldaan en kan er geen restitutie plaatsvinden. Indien er een module/oefendag gemist wordt, kan deze in overleg op een later tijdstip ingehaald worden.

Voor een module en of oefendag gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang.
Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk, in overleg, een cursus op een later tijdstip in te halen. 

Voor de Advanced gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
Uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de Advanced dient er€300,00 te worden voldaan. 
Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang voldaan te zijn.
Annuleren is kosteloos tot 3 maanden voor aanvang.
Daarna kan de aanbetaling van €300,00 niet worden gerestitueerd. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk, in overleg, de cursus op een later tijdstip in te halen. Indien verschuiving plaatsvindt korter dan 1 week voor aanvang wordt €300.00 voor onkosten doorberekend.

Annuleren dient per mail te gebeuren.

Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te vragen. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de student.

Bij niet tijdige betaling kan de student toegang tot de lessen/tentamens worden ontzegd. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.

Bij betaling uit het buitenland zijn bankkosten ten laste van de student.

De Academie behoudt zich het recht voor een module/oefendag wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. Zij zal dit melden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de geplande module/oefendag.

Indien door onvoorziene omstandigheden de module/oefendag niet door kan gaan behoudt PCSA zich het recht een nieuwe datum vast te stellen. PCSA verplicht zich dit te doen binnen de vastgestelde termijn van 1 jaar na annulering.

Reeds betaalde gelden kunnen worden gerestitueerd, tenzij de student zich wenst aan te melden voor een vervangende module/oefendag. De Academie is niet aansprakelijk voor eventuele onkosten die hierdoor ontstaan zoals bijv. gereserveerde overnachtingkosten.

De Academie is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de studieovereenkomst op te zeggen indien de belangen van de school worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de bevestigde aanmelding blijven bestaan. Het annuleringsreglement blijft hierbij van kracht.

Kosten

De kosten van de leerjaren, module of oefendag staan vermeld op de site. De opleiding is vrij van BTW.
De totale kosten van de opleiding zijn terug te vinden op de website. De PCSA doet zijn uiterste best dit prijspeil te handhaven. Indien het toch noodzakelijk blijkt een prijsverhoging door te voeren zal de PSCA dit minimaal 2 maanden voor aanvang van een module of oefendag melden.

De kosten voor de modules en oefendagen zijn inclusief lesmateriaal, koffie en thee.

Behandeling van vragen en klachten

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen binnen 3 weken beantwoord worden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen de termijn van 3 weken beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien er sprake is van een klacht kan de student zich richten tot het secretariaat. De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van vier weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de student hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer PCSA verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Indien de klacht niet tot tevredenheid van de student wordt afgehandeld kan de student zich richten tot de Klachtencommissie van de FONG. Let wel: hoewel de klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke derde partij ontvangt het secretariaat altijd een kopie van de ingezonden klacht.

De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van vier weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de student hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer de klachtencommissie verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het oordeel van de klachtencommissie is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties worden door PCSA snel afgehandeld.

De klachtenprocedure is openbaar (website). De functionaris waarnaar wordt verwezen is een bestaande persoon en wordt genoemd in de klachtenprocedure.

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en dit zal tot een jaar na afhandeling van de klacht worden bewaard door PCSA en de klachtencommissie.

PCSA dient vóór inschrijving en voor deelname van ieder opvolgend studiejaar schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de lichamelijke en psychische aandoeningen van een student, het onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. PCSA behoudt zich het recht voor de betreffende student toelating te weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie. PCSA is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de mogelijke risico’s voor de student. Indien een student besluit toch mee te willen doen kan de PCSA hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

PCSA draagt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van de technieken buiten en tijdens de opleiding. Aan het begin van de studie word je duidelijk gewezen op de risico’s en de verantwoordelijkheden die je draagt tijdens het geven en ontvangen van een sessie .

Verzekering en Wkkgz

Of je nu gediplomeerd bent of niet, als je iemand behandelt kan er, hoe deskundig je ook bent en hoe klein het risico ook is, altijd iets tijdens je behandeling gebeuren waardoor je cliënt in de problemen kan raken. Dan is het niet fijn als je in zo’n situatie enkel kunt zeggen: sorry, ik heb naar eer en geweten gehandeld maar ik kan u hier verder niet bij helpen.

Een gediplomeerde therapeut sluit hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

Oefenen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zolang je nog niet in het bezit bent van het Diploma Cranio Sacraal therapeut is het zaak helder en duidelijk hierover te zijn tegen je cliënten.

In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingetreden en dit heeft er toe geleid dat de firma Balens een passende verzekering heeft samengesteld voor zowel therapeuten als studenten. Meer info over Balens

Het is mogelijk om bij hen een studentenverzekering af te sluiten voor €50.00 per jaar. Wij adviseren je om deze verzekering af te sluiten.  Aanvraagformulier

De Wkkgz verplicht ook een ieder die mensen behandelt tegen een financiële vergoeding zich aan te sluiten bij een klachten/geschillencommissie. Mocht je een vergoeding vragen voor de sessies die je geeft als student en NIET aangesloten zijn bij een beroepsvereniging dan kun je je hiervoor aanmelden bij het NIBIG.

Als je geen vergoeding vraagt is dit niet nodig.  

<< vorige pagina

Algemene voorwaarden