Externe vertrouwenspersoon

Mocht zich iets voordoen dat jij als ongewenst of niet integer gedrag ervaart, en je wilt hiervoor niet aankloppen bij de studiebegeleider of de klachtencommissie, dan kun je voor begeleiding aankloppen bij onze externe vertrouwenspersoon. Deze is volledig onafhankelijk van de opleiding. Hij doet eens in het jaar globaal en volledig geanonimiseerd verslag van eventuele voorvallen aan de directie, en adviseert de directie.

We maken komend voorjaar (2020) definitieve afspraken met deze vertrouwenspersoon. Zodra die rond zijn, komen de gegevens hier beschikbaar.

Wil je wel aankloppen bij je studiebegeleider of docent?
Dan lees je hier wat je kunt verwachten:

  1. De studiebegeleider is het aanspreekpunt als je grensoverschrijdend gedrag wilt melden. Ook docenten kunnen observaties delen met de studiebegeleider. Je meldt (of de docent meldt) persoonlijk of telefonisch en je melding wordt vooralsnog nergens vastgelegd. Meld je bij een docent, dan verwijst deze je door naar de studiebegeleider.
  2. De studiebegeleider neemt contact op met degene van wie grensoverschrijdend gedrag is gemeld (de ‘betrokkene’) en maakt een afspraak voor een persoonlijk onderhoud. Daarin krijgt diegene de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Uitgangspunt hierbij is dat de ervaring van de melder altijd wordt erkend.
  3. Het is aan de melder of er vervolgens behoefte is aan een gesprek met de betrokkene, in aanwezigheid van een studiebegeleider naar keuze van de melder. 
  4. Gevolgen voor de betrokkene zijn afhankelijk van de zwaarte van het voorval. Hierover beslist de school in de persoon van de directeur. Minimaal worden met de studiebegeleider heldere afspraken gemaakt die ook bekend zijn aan de melder, in het geval dat de betrokkene kan en wil blijven deelnemen aan de opleiding en dit voor de melder acceptabel is.
  5. De studiebegeleider brengt in overleg met beide partijen docenten van het betreffende leerjaar op de hoogte van gemaakte afspraken (zonder mededeling te doen over de aanleiding). Per nieuw leerjaar wordt bekeken of de afspraken bestendigd moeten worden voor het komende leerjaar. Als dat volgens melder zo is, worden ook de docenten van dat jaar door de studiebegeleider verwittigd.
  6. In voortgangs- en overgangsgesprekken wordt gecheckt hoe de afspraken worden nageleefd. Tussentijds kan de melder altijd contact opnemen met de studiebegeleider.
  7. Er wordt besproken of de betrokkene groeiende helderheid heeft over zijn/haar mogelijke onderliggende thema’s; dat is noodzakelijk voordat hij of zij als therapeut aan het werk gaat.
  8. De betrokkene moet zich aan de gemaakte afspraken houden. Bij herhaling of in ernstige gevallen wordt er officieel melding gedaan aan de directeur. Het grensoverschrijdend gedrag kan te allen tijde leiden tot verwijdering van de opleiding zonder recht op restitutie van lesgelden.